™As-Worn Technology

התאמת העדשה למסגרת הלקוח

• As-Worn Technology - טכנולוגיה אשר באמצעותה ניתן לייצר מרשם מתוקן,
  המגשר על הפער הגאומטרי בין מסגרת הבדיקה לבין המסגרת שבחר הלקוח.
  הפער הגאומטרי יוצר הפרש בין הכוח האופטי המתקבל מתוצאת בדיקת
  האופטומטריסט לבין הכח המתקבל בפועל בעדשה
  כאשר היא מורכבת במסגרת הלקוח.
• לצורך חישוב המרשם המתוקן, מבוצעת מדידה של שלושה גורמים: 
  זוית פנטוסקופית של המסגרת (Pantoscopic ),
  מרחק המסגרת מהקרנית (Vertex distance)
  והזוית הפנורמית (Face form angel)
 תוצאות המדידה של גורמים אלו ישמשו כבסיס לחישוב המרשם מתוקן.
 המרשם המתוקן מאפשר ללקוח להנות מעדשה אישית, מדויקת יותר,
 המותאמת באופן אופטימלי למסגרת הלקוח ולדרך הרכבתה על פניו.


 

™As-Worn Technology

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi